విజ్ఞానాన్ని పంచుకుని, ప్రపంచాన్ని మరింత బాగా అర్థంచేసుకునేందుకు వేదిక